अवैध उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदारास पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्याला समोर उपोषणाला बसणार जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन  जाफराबाद प्रतिनिधी  जाफराबाद तालुक्यातील देउळगाव उगले शिवारातील खडी क्रशर नियमबाह्यय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी ठरवुन दिलेल्या नियमावलीचा अटी व शर्ती भंग केल्याप्रकरणी तसेच मौजे देऊळगाव येथिल गट क्रमांक १२२ मौजे गोपी शिवारातील गट क्रमांक २६३ तसेच मौजे माहोरा हद्दीतील या यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वमालकिचे गट क्रमांक ८५,४१,४२,४३,४६ या गटातुन अनाधिकृत नियमबाह्यय कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता लाखो ब्रास गौण खनिज दगड उत्खनन करुन शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान करुन शासन महसुली उत्पन्न पासुन वंचित राहत आहे. तरी स्थानिक तहसिलदार आपल्या अधिकार पदाचा दुर उपयोग करुन या गौण उत्खनन तसेच देऊळगाव उगले येथिल खडी क्रशर मशिन राज्य मार्गापासून १५० ते २०० मिटर लागुन असतांनाही आज पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही स्थानिक महसूल प्रशासन यांच्या कडुन करण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग उप अभियंता कार्यालय भोकरदन यांनी देउळगाव उगले खडी क्रशर मुख्य रस्त्यापासून २०० मिटर अंतरावर आहे असे दि ५/0१/२००९ रोजी अहवाल देउन कळविले असता २०११ चे त्तकालिन तहसीलदार यांनी १ ते १८ मुद्याची माहिती अहवाल सादर केला. असतांना मुख्य रस्त्यापासून ५०० मिटर असे चुकिचे बनावट अहवाल देऊन शासनाची व आपल्या कार्यालयांची दिशाभूल करुन फसवणूक केलेली आहेत तसेच दि ३१/०१/२०२३ रोजी सुध्दा त्तकालिन तहसीलदार स्वरूप कंकाळ यांनी सुध्दा मुख्य रस्त्यापासून हायवे पासुन खडी क्रशर मशिन ५००ते ६०० मिटर अंतर असल्याचे तसेच आबादी वस्ती पारधी जमातीची वस्ती, लोकवस्ती २ किलोमीटर अंतरावर असल्याचे कळविले प्रत्यक्षात आबादी पारधी लोकवस्ती २०० ते २५० मिटर अंतरावर आहे. क्रशर मशिन उभारणी अगोदर पासून अस्तित्वात आहे. त्यांना घरकुल व शेती कसण्यासाठी जमिन राज्य मार्गाला लागुन दिलेली आहे. पारधी जमातीची लोकांच्या जमिनीवर ही या ठेकेदारांनी अशिक्षितपणाचा फायदा घेउन जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहे. त्तकालिन तहसीलदार यांनी आपल्या पदाचा दुर उपयोग करुन आर्थिक देवाण घेवाण करुन बनावट अहवाल सादर केल्याचे सकृतदर्शनी दिसुन येत आहे. तहसीलदार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग याचा अहवाल न मागविता कोणत्याही प्रकारची स्थळ पाहणी व करता पुर्णपणे बनावट अहवाल दिलेला आहे. आपली व आपल्या वरीष्ठ कार्यालयांची दिशाभूल करून संबंधित क्रशर धारक यांना खडी क्रशर व गौण खनिज दगड उत्खनन प्रकरणी वाचविण्याचा प्रयत्न त्तकालिन तहसीलदार व आताच्या विद्यमान तहसिलदार सारिका भगत सुध्दा सहकार्य असे निवेदनात म्हंटले आहे ई. टी. एस. मोजणी तक्रार करुन केल्या जात नाही. तसेच आपल्या कार्यालयास हरपळा शिवारातील अवैध मुरुमसाठा प्रकरणी २७/१०/२०२३ रोजी तक्रार देऊन साठ जप्त करुन दंडात्मक कार्यवाही करण्यात यावी. अशी तक्रार केलेली होती परंतु स्थानिक महसूल प्रशासन यानी दि. १८/१२/२०२३ रोजी पंचनामा करून तहसील कार्यालय यांनी एस. आर. एल. कन्ट्रॅक्शन यांना खुलासा सादर करण्याचे कळविले होते. तरी नोटिस बजावली नंतर २४ तासांच्या मुदतीत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असतांना दि १८/१२/२०२३ रोजी खुलासा सादर केला आहे. तरी सदरिल मुरुम उत्खनन खदानीच्या मायनिग प्लान मधील आहे असे कळविले तरी खदान मधील मायनिग प्लान हा फक्त दगड उत्खनन करण्यासाठी मंजुर करण्यात येतो त्यामुळे या मुरुम उत्खनन हे नियमबाह्यय केलेले आहे हे स्पष्ट दिसुन हि स्थानिक महसूल अधिकारी चोरी केल्याचे स्पष्ट दिसुन हि कार्यवाही पासुन वाचविण्याचा प्रत्यक्ष मदत करित आहे. शेकडो ब्रास उत्खनन करुन शासनाचा लाखो रुपयांचे महसुली उत्पन्न बुडवुन शासन महसुल उत्पन्न पासुन वंचित आर्थिक देवाण घेवाण करुन ठेवत आहे साठा करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी स्थानिक महसूल प्रशासन तसेच आपल्या कार्यालयाकडुन घेतलेली नाही. हे तुपुरस्सर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तरी आपलृया स्तरावरुन या अवैध मुरुम उत्खनन ची चौकशी करुन संबंधित ठेकेदार यांच्या वर दंडात्मक कार्यवाही आदेश करण्यात यावे.तसेच जबाबदार अधिकारी तहसीलदार यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कार्यवाही करुन व   प्रश्न मार्गी न लागल्यास येत्या दि. २२/०४/२०२४ रोजी  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार असे प्रमोद फदाट यांनी जिल्हा अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.


अवैध उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदारास पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्याला समोर उपोषणाला बसणार जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन 

जाफराबाद प्रतिनिधी

 जाफराबाद तालुक्यातील देउळगाव उगले शिवारातील खडी क्रशर नियमबाह्यय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी ठरवुन दिलेल्या नियमावलीचा अटी व शर्ती भंग केल्याप्रकरणी तसेच मौजे देऊळगाव येथिल गट क्रमांक १२२ मौजे गोपी शिवारातील गट क्रमांक २६३ तसेच मौजे माहोरा हद्दीतील या यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वमालकिचे गट क्रमांक ८५,४१,४२,४३,४६ या गटातुन अनाधिकृत नियमबाह्यय कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता लाखो ब्रास गौण खनिज दगड उत्खनन करुन शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान करुन शासन महसुली उत्पन्न पासुन वंचित राहत आहे.

तरी स्थानिक तहसिलदार आपल्या अधिकार पदाचा दुर उपयोग करुन या गौण उत्खनन तसेच देऊळगाव उगले येथिल खडी क्रशर मशिन राज्य मार्गापासून १५० ते २०० मिटर लागुन असतांनाही आज पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही स्थानिक महसूल प्रशासन यांच्या कडुन करण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग उप अभियंता कार्यालय भोकरदन यांनी देउळगाव उगले खडी क्रशर मुख्य रस्त्यापासून २०० मिटर अंतरावर आहे असे दि ५/0१/२००९ रोजी अहवाल देउन कळविले असता २०११ चे त्तकालिन तहसीलदार यांनी १ ते १८ मुद्याची माहिती अहवाल सादर केला. असतांना मुख्य रस्त्यापासून ५०० मिटर असे चुकिचे बनावट अहवाल देऊन शासनाची व आपल्या कार्यालयांची दिशाभूल करुन फसवणूक केलेली आहेत तसेच दि ३१/०१/२०२३ रोजी सुध्दा त्तकालिन तहसीलदार स्वरूप कंकाळ यांनी सुध्दा मुख्य रस्त्यापासून हायवे पासुन खडी क्रशर मशिन ५००ते ६०० मिटर अंतर असल्याचे तसेच आबादी वस्ती पारधी जमातीची वस्ती, लोकवस्ती २ किलोमीटर अंतरावर असल्याचे कळविले प्रत्यक्षात आबादी पारधी लोकवस्ती २०० ते २५० मिटर अंतरावर आहे. क्रशर मशिन उभारणी अगोदर पासून अस्तित्वात आहे. त्यांना घरकुल व शेती कसण्यासाठी जमिन राज्य मार्गाला लागुन दिलेली आहे. पारधी जमातीची लोकांच्या जमिनीवर ही या ठेकेदारांनी अशिक्षितपणाचा फायदा घेउन जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहे.

Advertisement

त्तकालिन तहसीलदार यांनी आपल्या पदाचा दुर उपयोग करुन आर्थिक देवाण घेवाण करुन बनावट अहवाल सादर केल्याचे सकृतदर्शनी दिसुन येत आहे. तहसीलदार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग याचा अहवाल न मागविता कोणत्याही प्रकारची स्थळ पाहणी व करता पुर्णपणे बनावट अहवाल दिलेला आहे.

आपली व आपल्या वरीष्ठ कार्यालयांची दिशाभूल करून संबंधित क्रशर धारक यांना खडी क्रशर व गौण खनिज दगड उत्खनन प्रकरणी वाचविण्याचा प्रयत्न त्तकालिन तहसीलदार व आताच्या विद्यमान तहसिलदार सारिका भगत सुध्दा सहकार्य असे निवेदनात म्हंटले आहे

ई. टी. एस. मोजणी तक्रार करुन केल्या जात नाही. तसेच आपल्या कार्यालयास हरपळा शिवारातील अवैध मुरुमसाठा प्रकरणी २७/१०/२०२३ रोजी तक्रार देऊन साठ जप्त करुन दंडात्मक कार्यवाही करण्यात यावी.

अशी तक्रार केलेली होती परंतु स्थानिक महसूल प्रशासन यानी दि. १८/१२/२०२३ रोजी पंचनामा करून तहसील कार्यालय यांनी एस. आर. एल. कन्ट्रॅक्शन यांना खुलासा सादर करण्याचे कळविले होते.

तरी नोटिस बजावली नंतर २४ तासांच्या मुदतीत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असतांना दि १८/१२/२०२३ रोजी खुलासा सादर केला आहे. तरी सदरिल मुरुम उत्खनन खदानीच्या मायनिग प्लान मधील आहे असे कळविले तरी खदान मधील मायनिग प्लान हा फक्त दगड उत्खनन करण्यासाठी मंजुर करण्यात येतो त्यामुळे या मुरुम उत्खनन हे नियमबाह्यय केलेले आहे हे स्पष्ट दिसुन हि स्थानिक महसूल अधिकारी चोरी केल्याचे स्पष्ट दिसुन हि कार्यवाही पासुन वाचविण्याचा प्रत्यक्ष मदत करित आहे. शेकडो ब्रास उत्खनन करुन शासनाचा लाखो रुपयांचे महसुली उत्पन्न बुडवुन शासन महसुल उत्पन्न पासुन वंचित आर्थिक देवाण घेवाण करुन ठेवत आहे साठा करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी स्थानिक महसूल प्रशासन तसेच आपल्या कार्यालयाकडुन घेतलेली नाही. हे तुपुरस्सर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तरी आपलृया स्तरावरुन या अवैध मुरुम उत्खनन ची चौकशी करुन संबंधित ठेकेदार यांच्या वर दंडात्मक कार्यवाही आदेश करण्यात यावे.तसेच जबाबदार अधिकारी तहसीलदार यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कार्यवाही करुन व   प्रश्न मार्गी न लागल्यास येत्या दि. २२/०४/२०२४ रोजी  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार असे प्रमोद फदाट यांनी जिल्हा अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.


Mharastralok News

महाराष्ट्र लोक न्यूज चॅनल मुख्य संपादक गजानन देठे साहेब छत्रपती संभाजीनगर मो. 9765121365 प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये प्रतिनिधी नेमणूक चालू आहे संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये प्रतिनिधी नेमणूक चालू आहे त्वरित संपर्क साधावा जाहिराती व बातम्यांसाठी संपर्क साधा 9765121365

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!